Wat is PMST?

Het gezin wordt geholpen bij het oplossen van problemen (coping) die zijn ontstaan rond de
opvoeding en ontwikkeling van het aangemelde kind.

De module is competentiegericht en op een systemische leest geschoeid waarbij oefenen en ervaren centraal staan.

De doelen kunnen de volgende thema’s betreffen:

  • Versterken van de hiërarchie en verhelderen van grenzen binnen het gezin
  • Vergroten of versterken van de samenwerking en afstemming tussen ouders
  • Vergroten van opvoedingsvaardigheden van ouders passend bij de gezinsfase
  • Vergroten van kennis en inzicht omtrent het ontwikkelingsprobleem of stoornis van het kind
  • Leren omgaan met gedragsproblemen

Wat gaan we doen?

Door een combinatie van psychomotorische en systeemtherapie wordt het gezin met praktisch gerichte oefeningen in het hier en nu, ondersteund bij het verder ontwikkelen van vaardigheden en het stimuleren van ieders kwaliteiten. Gezinsleden leren elkaars mogelijkheden en beperkingen beter kennen, ze te gebruiken en er mee om te gaan.

Voor wie?

Voor de psychomotorische systeemtherapie komen kinderen/jeugdigen (met diverse psychiatrische problematiek) en hun gezinnen in aanmerking. Het gezin is met elkaar terecht gekomen in een disfunctioneel en/of negatief interactie- en communicatiepatroon en wil hier verbetering in aanbrengen. De module kan worden ingezet in de diagnostiek en behandelfase.

Wanneer en hoe vaak?

PMST wordt 1x in de 2 weken aangeboden en zal 3 tot 5 bijeenkomsten duren.

  • PMST kan worden gefilmd om gedragspatronen te herkennen, verkennen en erkennen en te doen veranderen. De beelden worden met therapeuten teruggekeken.